Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), dalej RODO, informujemy, że:

  • Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firmaŚpijtanio SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. 1905 Roku,nr 21, lokal 101, 26 – 600 Radom, NIP: 9482639371 . zwana dalej w niniejszej klauzuli Śpijtanio.

  • Podstawy i cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, gdy wyraziła Pani/Pan swoją zgodę na przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych lub art. 6 ust. 1 lit f) RODO (prawnie uzasadniony interes polega na realizowania marketingu produktów wytworzonych przez NORBIT).

Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych dla celów marketingowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją nie podania danych będzie niemożliwość podjęcia przez Śpijtanio ww. działań.  

  • Przekazywanie Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom wspierającym działania Śpijtanio tj.  serwisanci i dostawcy systemów informatycznych, w tym urządzeń informatycznych na których te dane są przetwarzane, kancelarie prawne i podatkowe, firmy consultingowe i audytorzy, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, dostawcy serwerów - w tym firmy obsługujące te serwery, 

Ponadto, Pani/Pana dane mogą być udostępniane także innym podmiotom, gdy:

  • obowiązek ich przekazania wynika z przepisów prawa,
  • jest to nasz prawnie uzasadniony interes lub podmiotu trzeciego,
  • udzieli nam Pani/Pan na to zgodę.

Każdorazowo zapewnimy, ażeby zakres ujawnianych informacji tym podmiotom był adekwatny i niezbędny do realizacji założonych celów. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

  • Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody będą przetwarzane nie dłużej aniżeli do czasu cofnięcia przez Panią/Pana ww. zgody lub ustalenia przez nas, że dane te się zdezaktualizowały lub cel przetwarzania został zrealizowany, 
w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Śpijtanio będą przetwarzane przez okres trwania łączącej strony Umowy, ale nigdy nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu. 

  • Prawa przysługujące Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Osobie, której dane dotyczą, na warunkach przewidzianych w RODO, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
a także w niektórych sytuacjach prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wówczas przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw 
i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Każda wyrażona przez Panią/Pana zgoda może być cofnięta w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  • Kontakt z Administratorem Danych 

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych lub chęci skorzystania z przysługujących praw może Pani/Pan skontaktować się z nami pod adresem siedziby Śpijtanio.
W celu usprawnienia procesu rozpatrywania zgłoszenia należy wówczas podać swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania w celu prawidłowego zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą oraz udzielenia odpowiedzi na treść zgłoszenia. Informujemy, że w przypadku powzięcia wątpliwości co do autentyczności osoby występującej z wnioskiem możemy zwrócić się do Pani/Pana o podanie dodatkowych danych uwierzytelniających, np. numeru PESEL, lub zadzwonić pod przekazany nam numer telefonu. 
Pani/Pana zgłoszenia będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania przez nas zgłoszenia, a w sprawach skomplikowanych lub z uwagi na ilość przekazanych nam żądań termin ten może ulec wydłużeniu do 90 dni.
Może Pani/Pan także skontaktować się z nami, pod adresem e-mail: norbitbooking@gmail.com